Kontrola i przeglądy techniczne placów zabaw

Do jednych z naszych usług należy kontrola placu zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych – zarówno nowo wybudowanych, jak i tych istniejących. Przegląd placu zabaw i innych miejsc rozrywkowych polega na sprawdzeniu jakości użytych materiałów, stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami PN‑EN 1176, PN‑EN 1177.

Prawidłowy stan techniczny zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Obowiązujące normy prawne jasno określają, iż osoba zarządzająca miejscem zabaw powinna zadbać o perfekcyjny stan urządzeń, a przy tym regularnie przeprowadzać przegląd placu zabaw zgodnie z unijnymi wytycznymi.

Podczas przeglądów nasi specjaliści oceniają stopień zużycia poszczególnych elementów ruchomych urządzeń, stan połączeń śrubowych i fundamentów, poziom zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz stan użytych materiałów.

Dysponujemy wykwalifikowanym sprzętem oraz doświadczoną kadrą specjalistów, którzy sprawią, że kontrola placu zabaw przebiegnie rzetelnie.

Po zakończeniu przeglądu otrzymają Państwo sprawozdanie.

Ponadto oferujemy pomoc we wdrażaniu systemów kontroli oraz harmonogramów napraw i konserwacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach służących zabawie i rekreacji.

Rodzaje przeglądów placów zabaw

Właściciele i administratorzy placów zabaw są zobligowani do dokonywania regularnych przeglądów całych obiektów – weryfikacja stanu technicznego urządzeń oraz innych elementów placu, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami i wejściami. Celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
Norma PN‑EN 1176‑7:2009 zaleca przeprowadzanie przeglądów technicznych placów zabaw oraz konserwację znajdujących się na nich urządzeń w następujący sposób:

Oględziny okresowe

Celem oględzin okresowych jest wykrycie oczywistych zagrożeń będących wynikiem wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych. W trakcie kontroli należy zwrócić uwagę na czystość placu zabaw, ostre krawędzie, pęknięte lub połamane części i w razie potrzeby odpowiednio reagować (np. usuwać mogące powstać w drewnie zadry).

Kontrolę tego rodzaju może wykonać administrator terenu lub osoby przez niego wskazane. Przeprowadzenie inspekcji należy udokumentować w Książce placu zabaw.

Terminy inspekcji można dostosować do częstotliwości z jaką dzieci korzystają z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu. Niezależnie jednak od tych czynników nie powinna być przeprowadzana rzadziej niż raz w tygodniu.

Wskazane jest, aby dostawca wyposażenia przedstawił listę kluczowych kryteriów („checklist”), które należy sprawdzać w czasie takiej kontroli.

Kontrola funkcjonalna

Jest bardziej szczegółowym sprawdzeniem sprawności urządzeń, zwłaszcza pod kątem ich zużycia. Szczególną uwagę należy zwrócić miedzy innymi na prześwity dolne urządzeń, stan nawierzchni, nadmierne zużycie części ruchomych i wytrzymałość konstrukcji.

Tej kontroli może dokonać administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona, a jej ustalenia należy odnotować w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu zabaw.

Kontrole funkcjonalne powinno się przeprowadzać średnio co 1 – 3 miesiące.

Kontrola coroczna główna

Podczas kontroli corocznej głównej należy ustalić ogólny poziom bezpieczeństwa, stanu fundamentów i nawierzchni, zgodności z odpowiednimi częściami norm. Należy także wziąć pod uwagę wszystkie zmiany wynikające z oceny środków bezpieczeństwa, wpływu warunków atmosferycznych, ujawnienia butwienia lub korozji i wszelkie zmiany poziomu bezpieczeństwa wynikające z dokonanych napraw, oraz dodanych lub wymienionych części. Szczególną uwagę należy zwrócić na części, które nie wymagają żadnej obsługi przez cały okres ich eksploatacji.

Ta kontrola powinna być przeprowadzona z udziałem specjalistów, najlepiej niezależnych od właściciela czy administratora terenu.

Zaleca się bezzwłoczne usunięcie usterek powodujących zagrożenie bezpieczeństwa wykrytych w czasie jakiejkolwiek z przeprowadzonych kontroli.
Jeśli usunięcie usterki nie jest możliwe, należy zabezpieczyć urządzenie w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając je lub wyłączając z użycia.

Konserwacja

Jeśli część urządzenia powinna zostać usunięta – na przykład w celu konserwacji – zaleca się usunięcie lub zabezpieczenie wszelkich punktów zamocowania i fundamentów pozostawionych w podłożu, tak aby nie stanowiły zagrożenia.

Dlaczego prowadzenie kontroli placu zabaw jest takie ważne?

Place zabaw muszą zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom. Nawet najdrobniejsze nieprawidłowości są niebezpieczne i mogą spowodować groźny wypadek. Warto pamiętać, że wszystkie urządzenia są narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych (deszcz, śnieg, promienie UV). To może doprowadzić do korozji i zniszczenia sprzętu. Otwarte place zabaw bywają także narażone na działanie wandalizmu. Dodatkowo, sprzęt jest intensywnie eksploatowany przez dzieci, co również może pogorszyć jego stan.

Regularne przeglądy placów zabaw, przeprowadzane przez wykwalifikowany personel gwarantują, że każda nieprawidłowość zostanie zauważona i usunięta, a bezpieczeństwo użytkowników zostanie zachowane.